Επιστροφή σε Μαθητικά θέματα

Απουσίες

 

Γενικό Λύκειο: Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

Ενδεικτικά αποσπάσματα από τη υπ’ αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 η οποία έχει δημιοσιευτεί σε ΦΕΚ 120 Τ.Β (23/1/2018).

Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29):

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επιβάλλεται άμεση ενημέρωση εκ μέρους των κηδεμόνων για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας τηλεφωνικά την ίδια ημέρα της απουσίας.  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24(Βλ. παρακάτω)

  • Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 
  • Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».


Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 24, στο οποίο αναφέρονται και νέες περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησηςκαταχωρίζονται όμως στο απουσιολόγιο.

Αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, Erasmus, αθλητικοί αγώνες, διαγωνισμοί κλπ.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

ε) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών, όπως νεφρική ανεπάρκεια, νεοπλασίες, μεσογειακή αναιμία κλπ

στ) Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

1. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση,

2. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο,

3. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Οι παραπάνω περιπτώσεις απαιτούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά από νοσοκομεία. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση του σχολείου και τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

ζ) Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

1. σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

2. σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

3. σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α΄141).

(Ο πρόσφατος μάλιστα Νόμος . 4547 του 2018 προβλέπει 114+70 απουσίες  σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες και 114+140 απουσίες σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες).


Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες

1.  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 29). Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας (με τηλεφωνική επικοινωνία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μόνο  στις  περιπτώσεις για   τις   οποίες  προβλέπεται ο   μη   υπολογισμός   των   απουσιών   κατά   την   έκδοση   των αποτελεσμάτων  φοίτησης  , σύμφωνα με το άρθρο 24 (Βλ. παραπάνω).

2. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση αυτή του κηδεμόνα, το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους.  Επίσης, ο/η καθηγητής/τρια τάξης κάθε τμήματος, σε τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους.

3.  Επιπλέον, η Διεύθυνση ενημερώνει ηλεκτρονικά για τον αριθμό των απουσιών τους γονείς, σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες. Μετά την πρώτη ενημέρωση οι γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες κάθε μήνα, εφόσον υπάρξει μεταβολή στο συνολικό αριθμό των απουσιών.

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?page_id=234