Πρακτικό επιλογής ταξ.γραφείου για την 5ημερη εκδρομή στα Χανιά

Στο Περιστέρι και στο γραφείο του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνεδρίασε η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/24-10-19 Πράξη με θέμα «Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής στα Χανιά».

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την υλοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο I.Q. Hollidays.

Οι λόγοι της συγκεκριμένης ανάθεσης συνίστανται στο ότι η προσφορά

                   1)   πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και

                   2)   συνδυάζει χαμηλή τιμή και ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Επιτροπή

Permanent link to this article: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=3509